برگه تعویض ناظر و استحکام بنا

این شرکت در ارائه کلیه خدمات نظارتی و استحکام بنا و حتی تعویض ناظر فعالیت داشته و طبق تعرفه نظام مهندسی و گاهاً برای کارهای بزرگ با تخفیف تعرفه در این زمینه فعالیت می کند.

جهت استعلام بهای برگه ها با دفتر تماس حاصل فرمائید .

دانلود برگه تعویض ناظر و استحکام بنا

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران