مشاوره در زمینه اخذ جواز، پروانه ساختمان، پایان کار و عدم خلاف

javaz

payankar

پايانكار ساختمان
درخصوص مراحل صدور پايانكار ساختمان براي دريافت آن ابتدا تشكيل پرونده لازم است كه مدارك آن شامل اصل و تصوير سند، اصل شناسنامه، پرداخت فيش عوارض نوسازي سال جاري و حضور مالك يا مالكان يا وكيل قانوني با وكالت نامه معتبر و گزارش روز مرحله اي توسط مهندس ناظر است كه پس از اين مرحله وارد كردن گزارش بازديد مهندس ناظر ضروري است و معمولاوضع موجود ساختمان دقيقا با ميزان تخلفات گزارش مي شود و كروكي ملك ترسيم مي شود، و پس از آن به قسمت بروكف مي رود. سپس مرحله تعيين خلاف است كه اگر ملك ساختماني خلاف نداشته باشد به قسمت محاسبات مي رود كه اين قسمت شامل پرداخت فيش عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بنا است كه برگ اتمام بنا شامل پيش نويس پايانكار و تاييدات رييس بازرسي است. اما اگر ملك داراي تخلف ساختماني باشد در كميسيون داخلي يا در كميسيون هاي ماده 100بررسي مي شود. پس از آن تاييدات رييس بازرسي، معاون شهرسازي و شهرداري صادر و به دبيرخانه شهرداري منطقه تسليم مي شود

پايان كار آپارتمان
در مورد مراحل صدور پايان كار براي آپارتمان ابتدا تهيه مدارك لازم كه شامل اصل و تصوير سند، اصل و تصوير شناسنامه و فيش پرداخت عوارض نوسازي و ارائه تصوير پايان كار ملكي كه با حضور مالك يا مالكان يا وكيل قانوني با وكالت نامه معتبر است، ضروري است و پس از آن مثل مراحل قبلي مراحلي شامل تشكيل پرونده، بازديد توسط شهرداري، طرح تفضيلي و بروكف، محاسبات و پيش نويس و تاييدات رييس بازرسي فني، معاون شهرسازي و شهرداري بايد طي شود. البته بايد دقت شود مهلت گواهي پايانكار نامحدود است، لذا در زمان تحويل چنانچه داراي اشكال يا مغايرت باشد به واحد نظارت فني اعلام مي شود تا رفع اشكال و سپس صادر شود.
خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان و آزادگان جهت انجام امور مربوط به شهرسازي مي توانند به نماينده ويژه مستقر در آن واحد مراجعه كنند. خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از تخفيف عوارض صدور پروانه، بابت هر واحد مسكوني برخوردار هستند كه به خانواده هاي شهدا بابت يك واحد مسكوني 70درصد تخفيف، به جانبازان به نسبت از كارافتادگي شان و همچنين به آزادگان به نسبت سال هاي اسارت، تخفيف عوارض صدور پروانه تعلق مي گيرد.

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران