نقشه برداری با تأیید کارشناس رسمی دادگستری

naghshe

ارزيابي ساختمان ، آپارتمان ، ويلا و سازه، اراضي با کليه کاربريها و مصالح ساختماني
ارزيابي و تعيين اجاره بها سازه هاي مرتبط با خدمات ترافيکي و پارکينگ
نقشه برداري و تعيين حدود و تعيين موقعيت و گزارش احجام خاص عمليات خاکي در پروژه ها
تهيه نقشه هاي معماري، سازه يا برق و تأسيسات از ساختمان موجود
نقشه برداري و پياده كردن محدوده املاك بر روي نقشه هوائي
پياده كردن هر پلاك ثبتي در داخل مناطق شهري بر اساس گذربندي هاي موجود منطقه در نقشه هوائي
نقشه برداري اراضي وبرداشت و تهيه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عمليات خاكي
تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات ثبتي

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران