شرکت تراشه سازه سد

slg4

شرکت تراشه سازه سد

شرکت تراشه سازه سد در تاریخ 80/9/5 تاسیس گردید و در تاریخ 97/9/18 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی پایه یک در شاخه اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردید و ازتاریخ مذکور تا کنون مشغول به ارائه خدمات مهندسی طبق پروانه می باشد. این شرکت تا به امروز بالغ بر 120000 متر مربع خدمات مهندسی ارائه داده است.

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران