فاز صفر معماری

فاز صفر معماری مرحله شناسایی و مطالعه پروژه و توجیه فنی واقتصادی واجتماعی  پروژه ، مطالعات و کسب اطلاعات در ارتباط با خواسته های پروژه و الزامات ، شرایط محیطی و قوانین و استاندارد ها گفته می شود. و ایجاد طرح کلی پروژه
اولین مرحله در تهیه مطالعات پروژه های معماری مذاکره با کار فرما و آگاهی از نیاز های کار فرماست  . توجه دقیق  به نیازهای کارفرما نقش مهمی در روند شکل گیری مطالعات و پس از آن تهیه فهرست مطالب دارد .
کارفرما ممکن است یک سازمان ( شخص حقیقی)  یا شخصی حقیقی باشد .
معمو لا بهترین نتیجه  زمانی حاصل میشود که از طریق مذاکره حضوری یا مکاتبات رسمی از کارفرما درخواست شود تا هدف از اجرای طرح مورد نظر را اعلام نماید .

بررسی دیدگاه های مالک :
– ضرورت اجرای طرح چیست؟
– محل اجرای طرح کجاست ؟
– چه محدودیتهائی وجود دارد؟
–  هزینه پیش بینی شده برای اجرای طرح چقدر است؟
– زمان بهره برداری از طرح چه موقع است ؟
– ویژگی های کلی ( کیفی و کمی ) طرح  از نظر کارفرما چگونه باید  باشد .
–  چه نمونه های اجرا شده ای توسط کارفرما بعنوان نمونه معرفی می شوند

فهرست نویسی مهمترین بخش مطالعات می باشد

برخی عناوین اساسی در تهیه فاز صفر بشرح زیر می باشد:
۱- کلیات – مقدمه
۲-  تعریف پروژه
۳- ضرورت طرح
۴- نمونه های مشابه داخلی و خارجی
۵- نیازهای طرح
۶- استانداردها
۷- برنامه ریزی فیزیکی
۸- روابط همجواری فضاها
۹- تحلیل سایت
۱۰ – اقلیم
۱۱- مفهوم یابی
۱۲- طرح معماری
۱۳- سازه مناسب طرح
۱۴- تاسیسات
۱۵- برآورد کلی ریالی طرح
۱۶- زمانبندی اجرای طرح

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران