پروژه های سازه تیوا تابناک

slg7

سازه تیوا تابناک


در دست اجرا


انجام شده


همه

پروژه نمونه!
  • آدرس: منطقه 22 – شمال بزرگراه شهید خرازی
  • شماره پرونده شهرسازی: 220014241
  • متراژ: 934098
  • تعهد: عمران
  • وضعیت پروژه: در دست اجرا
1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران