پروژه های سازه پایدار فاطر

slg3

سازه پایدار فاطر


در دست اجرا


انجام شده


همه

پروژه آقای همتی
  • آدرس: خیابان مطهری – کوه نور
  • شماره پرونده شهرسازی: 60019028
  • متراژ: 4789
  • تعهد: عمران – معماری
  • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای غفارخانی
  • آدرس: تهرانسر – خیابان قباد جنوبی
  • شماره پرونده شهرسازی: 2.1E+08
  • متراژ: 4900
  • تعهد: عمران – معماری
  • وضعیت پروژه: در دست اجرا


1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران