پروژه های عمران وریستاد

slg2

عمران وریستاد


در دست اجرا


انجام شده


همه

پروژه شرکت اهرام
 • آدرس: بزرگراه لشکری تقاطع لقمان و لشکری نبش خیابان لقمان
 • شماره پرونده شهرسازی: 210068728
 • متراژ: 8708
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای نجف آبادی
 • آدرس: شهر ری – خیابان قم – پلاک 200
 • شماره پرونده شهرسازی: 200066011
 • متراژ: 6225
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای گودرزی
 • آدرس: شهر ری – خیابان قم – پلاک 200
 • شماره پرونده شهرسازی: 30005801
 • متراژ: 2855
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای خزایی
 • آدرس: خیابان زین الدین – خیابان افشاری – پلاک 200
 • شماره پرونده شهرسازی: 40012630
 • متراژ: 4022
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای شهراسوند
 • آدرس: محمودیه – خیابان سالار – خیابان مهر پلاک22
 • شماره پرونده شهرسازی: 10059547
 • متراژ: 14506
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای موسوی
 • آدرس: شهید نامجو – کوچه شفق
 • شماره پرونده شهرسازی: 70019850
 • متراژ: 2883
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده
پروژه آقای شیرازیان
 • آدرس: فرمانیه شرقی – خیابان سعیدی
 • شماره پرونده شهرسازی: 10028296
 • متراژ: 4450
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده
پروژه شرکت گنو
 • آدرس: میرداماد- خیابان روزنامه اطلاعات
 • شماره پرونده شهرسازی: 30062727
 • متراژ: 3585
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده
پروژه آقای علیزاده
 • آدرس: جنت آباد جنوبی – لاله شرقی
 • شماره پرونده شهرسازی: 50011030
 • متراژ: 2613
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده
پروژه آقای تربیت
 • آدرس: ولیعصر – خیام
 • شماره پرونده شهرسازی: 10069390
 • متراژ: 4000
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده


پروژه آقای حسینی
 • آدرس: دامپزشکی – شکر آبادی
 • شماره پرونده شهرسازی: 100026175
 • متراژ: 1450
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده
1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران