پروژه حمید خوب بخت

اطلاعات پروژه

نام مالک :

حمید خوب بخت

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

8322

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

30065875

منطقه :

آدرس :

خیابان دستگردی، خیابان افشار، کوچه صمدی، (پونه)نش کوچه امید

گـــالـری