جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مشكاني (اكبري زاده)

اطلاعات پروژه

نام مالک :

مشكاني (اكبري زاده)

وضعیت اجرا :

در جال اجرا

متراژ :

857

تعداد طبقات :

6

شماره پرونده :

20012461

منطقه :

20

آدرس :

شهر ري- ميدان نماز،خيابان شهيد يزدان خواه -ك 4و 6

گـــالـری